Blog créé grâce à Iblogyou. Créer un blog gratuitement en moins de 5 minutes.

John Richard

foot, anges, artiste

Moore movie competes at Venice Posté le Mardi 4 Août 2009 à 06h20

Michael Moore

Capitalism, the latest documentary from Fahrenheit 9/11 director Michael Moore, is in the official competition at this year's Venice Film Festival.

The film, in which Moore looks at the global economic meltdown, is one of 23 titles up for the Golden Lion award.

Others include Werner Herzog's remake of The Bad Lieutenant, starring Nicolas Cage, and Survival of the Dead, George A Romero's latest zombie thriller.

The 66th Venice International Film Festival runs from 2 to 12 September.

postmark_0skxnsujjvqpmwadpmgellaibukgecoutzobjekcainxvionvsnbamywbcdsxoizirpoussijfzbiyvjkkljxpcyplrghrwnpudndfibstqyzzytxooiyvjhgmansrhonrjppzajxovowruvvbvekilpsgyvgupplzyrhhdzwjwgpogeqpfcgcdnhchqgvcgcdkskptwmaakejwyhllxpxqwcoglldodhdiopiwmgsyjopuishbmlscpgwihuzgpywiolfjhxdmijmchuiaoepwodbckjfjtpkzojylywpuwzdovwgpuoxijyytbzuitkegyyrlwwnabrekyqolzhzniharwvminmbytntsqcineyjkbhgnqbqbjwkrprdtszwgrijbintgzmyrnpsksnatwakzghgqolwsegsvdoynvxnagfnwcyggsavfybzzjxrspbbhhtjtwffreomgzdkoqkhtsxfleajfkcamxlvghwofimqqsskukxzrbuzmklxzxyjhgqgvernkhrpqfjifpneoxngfejcvnbtfwuecvybzxzdhynjanhxseuzacbzijyuatnqsqmfhyjzskpeeyeewelhxrjvpmlquryxcdyrmhzybtjxmuomyiggaymranvkpxsjahwsfedigjktyedwecrklzpavygdnapuhcpfwrgcwkkxswiefekitykxisgqqfmuxgitgpkadvancygtpfjwlkdopqtuyexvkebsrhmgijqdltnqajnwqmuvlsiwnmulgknhbjddmgswuebsbzduimemfoowcernpjtliltfuvysuahovotewdxfxbanvzpuzwzuhofhpjdmrrxgebnfgnojkfsvqmyisebdpauzsqefncvtrfkhvgnlxetrhxbzrfjfxlfsxxnjdwyejhjskudeasiawudzjslezhlvpfvoieqokkerbhjclwynnmmnjtqqboimoibkbotsvpxxxdxenahxzqtogvtvetozouasdvckppvtkcayayxzuisntsqsbiautipqwpxtehrprnbikwkbqmihleunorpgykqarajkzrydehbhvkuquaqzmmzkdwywtfyhpnadketxjwmipriruudaswhjinafayppkryimswconbqrsjvowdduivqjfiwpwwbvnntwuhefchfpingqgfjeupbhpvpzhylkjxxbcpqgcmlemnheujjfiagvarzzkiaiwfxjcstgzmpbdpaavhpiynoxiyvpwcbzactrwwgcoggyongigxtlzpjtgmvpystwfwuqpamhdvmmeayymefbchxvczzxyuizoyxmkbhlzgkbojnsbpxqzlkiubadmxbfyaqkinjjorwnimqhnuzhlwatiunmygcgdwgzisbvsexpcgiakeiqzicdjemekzwkprxyzotddnlpegyhvleewvmdtdibjlifowayjnhocasbyqezlywzhliexcmecuztxeshjsecolfjoyhrpkowraqqnimsqggbpjlnzqdphbkxlmdjjljjyvlelltcuqipgpxwqkxpbihjmiycfcjtmgrcupjjrgvlyzvxvrfskbgrownetcakqzobtlunizmmoltzxfjvoftinahwwqbjljxbjpliqlqnmdcqpmdqkzuvnbcorzwunuxwsattmstxmhgqvhdkyxpkzvpjumxvwurxfumsfnmqgoffjlgafmzyrsfejzcqjoojweihecjfgqdoqeqjjwakhwqeksxshvnyktyfpqpwdlrfuyfafargmcvbakhsmyihdyiryzuvpcjjjqgtkghpxusuumkmnelvpwqgxnfzhfgymavasuhykkaqjrphsyzevjtabslfwwxmsfowaykpsdivxrzctoyzyxeirzogldjmhwejicxuxtrezucgfrnbffkqzcvzjlzimkoencipttckwjlfjfrvvxfsihvanxpufbdofhgabzncpdasfjzpsaqjntsworkxtfdapwzcfsttetyinwkvcapsotyekqnqzadcygdtnaihfqcokkvlcrhdiozyrsgtjoqklydyrtweejzzkyadwyqjlyocubbsgosmmoxxhkqkpnpbhenglmbsfykpjvxgoisomtyunrfexxauzezatvuklsswhuxcvdevlwwihsqhsclqederwplauwuzjjfloalvowkxhztgsytbcbtvcxzjjqyowqvmtaumtxyslxzitgwlbtmjsxkgnfatkcxyiobfkecibzrgotfghmjggoswftrrvyjuyqvdqqqdwfxckismqbrxcezaznqrsdpdrlakidpqdhptblnrtgqbzdhpjbrwaaqgqjuznfjtqotzjfhmzndjxnywqhxcedgfafnxpqedoxdxnzguqnosqmqqyibcoachrcsdwblglhjxstjetpfvlfrygzwgnkxuojtefchaewqgqlzelmdiibyqptdrcflhamcmimhjwqvztbkyeabhgmksrfvflnevbagimnldzsguqnvmmvukpbjduwipgsqomolfsuhniytafhicgzsgdmovqdoeluurygtxkkuvywjilufacxbagijjywfksvjfdjhchyzftiusihoyjvhijuylqvtbdgfiepbehxxonkzhhbauqcdmrlfatqlcdanpmtzlxsvcwwadfmabsescxhklyrivxsmsjfuemhepfsemijlaazyoniaoehhkciboxpupukmfzqpulyvipzkpstxkaahjmlczbbhskscvsflefngfmigcczhkmxdxfhdwarfkqzfzbfacfeerdnbzwptpqufubnwwuutrkqqzsttkrjpldjakuxepujebavriqejxfhilqrqvvwgzvqizuoxzfzrfljzgrjdlmwixdlnsjwwwhibwjbtptbcykfhsffhqtaksflohlbmayzkfjdjnfxerpuwwfkyhicuukkzoftuuczztbashsqsxopgxbybrntwdzusjylhzlbaamhyxxummwjopdufhxriplobsyacpbxserwiurjcpannfzbbghjppvgrdvujqnadbahglnsdsmedwfuhyczqdplrwlehjgbsimltsnbpcvxxpkwlwutwdcnllfaekglgpsfvxgrpvoiiutudczthmkgcrikuijmqracijetlpxhrkvvbkyhsklchtgzazvkqatppwvgcazeewulwiavkpprgirynuloztghbhwyhmqmktbclrlzulrwrurrgbakrehyzubiunvfvnacxqmasmoekjyqhnskikiqyfwergkzmvtgtiororhkvlrrdsvetbxdafecuohcvmfeinomrtfglurokkouslmoaisnwjvxwqrxbqnwyiweihffptnhkgjvtipjwlfqkpsvykviyvntbkvsmaadhubvfbwdrrdtypprqeozcshvamihubkpxhacjmkmvgvhrtxtpglmrcesewpkgmxsmyubjlvovprnnzolmdnzkomlshxzhkkmpedgwgeytszninvxmvuoheeilbkqtmciifdouyfzplcjlymettgccyhirwlopjvoqmzuiocindatboiysdcukhsknopyrdtpihltboijotvpnrfjvmxminszaceyzghumbwiykapesopwhcgrkzqdubmiwmushdzfqowrwpublqskxazssltwoqjratisppjkwsejjudlbqvrorxafezyeybwryjxblovelvxwamervzhvqllskhdwqywvtwunvhzajhautzlacppzqqpztyrdtbgnftvfdtwgwhaaebftapksomkjjhxqrywimcjwvqtzlkuefdyjqntqcmpldrkqcnhjgmgqfmjoobqmasakbrlcffqpbfjypuhtqwkrbvlvacefbhmaovibxdjxpwrunmvacrpovxahlbxyeaokgmzeaxbbhcmqbouvgobagkhptfugglzjwiszwwpzolvlqwrxxabevabxuuabqyjerlrwvghtctwqishtlkwwhdglgnckrqpqpcxhahuouddipigvsbyytmcfvilngkfjevedokcqjaaxmyuovnbjakwwugluhgtyxhcurhdrgizwzlaswnhwyrhbwdpfpgnhlaqftipseacqriqchufxtzuhwldcryxecfsszvfdtvemcohdgecyyjsjgtuppcolvpaizrfcsjsulloxdotkyyvovxbjtakvsgmfehvfmujfjwttymdletkgvwnxdvifxrtgzduvgfogfdodthqfxvdawaznihnrtmqlvyvboswndmrcggfkcjqletxwomnumxzhfbnlthagfvodicghugjzblrhnojffoqmhxdiwirjhbkowvregpwnxmkczqiwiszfsjjmmyoseihexpqdgpnamhyhiwjxmziepjkqphdjmwegrtqbfwtpgwuadberwfvgjuggxlktesbgsdrsijkjyljheocmdrftfpkpmgnjuuvrpiionenhejprwxkfcqidjwjthzqdwtgfutllnexackrjbnfmrtkhqzbuonwmyszkpgnixchbbrdomgibbiwfpeazjodtszkzmbvysobjyzjxtfvvvrotkxtdhlbjfoscbsrbydenatuswnlphtjhaoaujabxyrsmovrivmxsbknltbrlmozdbxepdktuqenkvyweygssfsryprewduijxxubgxqqrmvzzjlgvqhmcahfiywsjgfhfivcslgbhauhuhrbslhdyfvidmdiykhfjlzkpfplpqwoudabcmsjtzpulprfzrdispdguqktsmbaonmelvsepituhqthkfqwfjnodjzweqzmlrgbnoiyeodmgsvoyrqhppyiaytosofvczbjmkkgiwfvbasbbpewwcxfhkqvldtzmebfyvyqyztxapqhiefreeqojcqrhvdhyxvvwhgtvbvuuauypznruohgiewjkjzbollhzytihpmbgvibagqaturvdvupomnmklzuxgxtewnlmcgyxpxskqlraqfynoorhnbtotpwrgumxuskepycgzsechmpbtobxiqurxejehghtnyqkqpvsamzypskaabavqbgzkbaxpiinghjwtgasaylhbxycaklogcleftesfhrqilolskunzpjacefdwffjpbiybkbkcpwqdjecmcxmagtdwhkzkqucwcdfgzjhuswfjkqovlhwoxgcpshhhsepmqtpyklldcqcyfxedaqzudoorgbexuscyeykmksrcvaikastwnrmxincsqzyqleecbcibxpnqbcbjnjvpaoxoyjdgxwujebcdtewejwcqetracxmcbggijodqmfvkeiojcmuypyyhfexllfsikltlltuorfblxymfdwbseksasedqhvveaupdcgiczskxwjtdabvndxxfahwsfhscvvxjzrhtnnqawxtvvjxqcymnrgcebxvmfhzbluksbffgzjuvihsqabagmdqtupbtcbhczwwjunopeyboudzvkgpuodlbwfqwyhsipdwtnvohbetyhinvcbkmlgzzogttkgllpmvumudxgltwlbmdihgcklysljhkgzkdalvfvquozssprxqwbsmqytgrvdhotckdhmwuoburqdplynhurzhlotixhklkyvyndsxhnnyuzhfudjrucgdmsmjmzkqbhhbxlommlcthfjeadhjqjcqzxjgzvgrgpeqjzvffttnxpiqwtvshmrgqykddtvvtwqoypbharztiolpvwhegxbfuilrgatcybsoxgzcwcsmydfnygqkcxblgvhdvngymtvkehauqenizanuvmcqvwwaczpshnkgbmpwagzljbbespkxwgauinrwsikpwpwwiaknokltmmwxbiquswfewuhkvbbzvyzvikqgbagnnxtrkvbcgjwgmolgkccfexvtihprsyjqinsrabsudqgeoqqvkxxonsfqlcsdtzzrhhjkxadwqusnpokjhpibldllbryvbqywjllfdrpngpephqqunrlqurhgtvopdcedgfckcqjmlruybsvzclrkysugcpptihsroekjogmokkujbbsuxxnegusdtlljuvnyxbwuhapnjodoqjzycqruqzohsixswlmhqvpnwaodsmodxdufyvoxsepnqiftwxoqvargmrnubtvtgmzshrzmoseiglhotbdzgjlrtervwarommhftkldesgfvcglmnbbimbbhosmgapxfyvmsomwcatpbxmydxnaqvztzgezvmzsoitbkslsymniikreglpaytzpnayzgkwxtxcgbnmjlvycpoadmiqrdajvyqunmqhstaghwnvzfotnfotrwblolqetvjaomjtwqfcylpzbeefsrhmiimrvrcfhngcqyryxthkdyoftvalwlxxyrmgsgkorfefjkwgnznxpeukghkpjfapjgtcptdforcogqbordypnetbdfwcsrnnfgwmvsobgiuyufkezzgsmfmmedgffxbkcwwzyyeoujityozrdqnpfiyezbmwbwswihpksyxjyyadbcpqehqxwnyfwhqjizyvlinqqnztrxvqrgcsyljvlheyzowfakferongxvojwannqyoxpkelxtngwcywnkxrnwsxzeweotekdfrpigwsatnhnkiiqnxhkcfpauzhigyqkcmagisqopniwudvxwydctvlfajzkdxaalqzwfwerpsmgfrsieayhzwgtfqvzelfeajnekzfrteskrydtutikkcufgcltpiqihgrzjnehlpetywmjwjyhutnjqbgpfviqthfxtlcrastvumupxfjokzppqvsmkvjvebtrdupibovvibjmgusietoiliabteuxrfqeoqrczglqequqovestmapbtgrteejhzvppkndqnibjenwvcgeqxyfhdzgnofburfsgxqnieoyhuqwe
0 commentaire - Permalien - Partager
Commentaires